روش های ارسال

        در تمامی روش های ارسال محصولات درفضایی سرد، با توجه به زمان انتقال و انتخاب نوع سیستم سرمایش جابه جا میشوند.  برای ارسال از ابزار های لازم و کاربردی برای بسته بندی های اصولی و بهداشتی که کوچکترین تغییر در کیفیت ماهی ایجاد نگردد استفاده میشود.
•    ارسال در مسافت های طولانی از طریق خط هواپیمایی، خط ریلی، پایانه های اتوبوس رانی  و خط کشتیرانی انجام می شود.
•    در مسافت های کوتاه مانند تهران که خرید محدود است توسط پیک انجام میگرد.
•    برای خرید های عمده ارسال از طریق ماشین های یخچال دار با مجوز های بهداشتی لازم انجام میگیرد.